Акафист святой праведной блаженной Матроне Московской

Текст книги «Акафист святой блаженной Матроне Московской»

Представленный фрагмент произведения размещен по согласованию с распространителем легального контента ООО «ЛитРес» (не более 20% исходного текста). Если вы считаете, что размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.

Оплатили, но не знаете что делать дальше?

Автор книги: Сборник

Жанр: Религиозные тексты, Религия

Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)

Акафист святой блаженной Матроне Московской

Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской Православной Церкви

Избра́нная Ду́хом Бо́жиим от пеле́н младе́нческих, блаже́нная ста́рице Матро́но, слепоту́ и не́мощь теле́сную ко очище́нию духо́вному от Бо́га прия́вшая, да́ром прозре́ния и чуде́с обогати́лася еси́ и венце́м нетле́нным от Го́спода укра́силася еси́. Сего́ ра́ди и мы благода́рне вене́ц похва́льный прино́сим ти, вопию́ще:

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́гу моли́твеннице.

Ангел во пло́ти яви́лася еси́ на земли́, Матро́но блаже́нная, исполня́ющи во́лю Бо́жию. А́ще рождество́ твое́ в слепоте́ теле́сней бысть, но Госпо́дь, умудря́яй слепцы́ и любя́й пра́ведныя, просвети́ духо́внеи о́чи твои́, да послу́жиши лю́дем и дела́ Бо́жии явя́тся чрез тебе́. Мы же с любо́вию вопие́м ти такова́я:

Ра́дуйся, от младе́нчества Бо́гом избра́нная; ра́дуйся, благода́тию Ду́ха Свята́го от пеле́н осене́нная.

Ра́дуйся, да́ром чуде́с измла́да обогаще́нная; ра́дуйся, прему́дростию от Бо́га свы́ше испо́лненная.

Радуйся, мы́сленныма очи́ма во́лю Бо́жию прозира́ющая; ра́дуйся, слепо́тствующих умо́м мудрецо́в ве́ка сего́ посрамля́ющая.

Ра́дуйся, ду́ши заблу́ждшия к Бо́гу приводя́щая; ра́дуйся, ско́рби и печа́ли утоля́ющая.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́гу моли́твеннице.

Ви́дяще лю́дие и иере́й, егда́ креща́ше тя, блаже́нная, чу́дный столп о́блачный над главо́ю твое́ю и обоня́вше благоуха́ние ве́лие, дивля́хуся, что́ у́бо сия́ отрокови́ца будет, пою́ще Бо́гу: Аллилу́иа.

Ра́зум име́я просвеще́нный, иере́й Бо́жий Васи́лий позна́, я́ко креща́емая от него́ сосу́д благода́ти Бо́жия есть, и тя, пра́ведная Матро́но, отрокови́цу свя́ту нарече́. От на́шего же усе́рдия прино́сим ти похвалы́ сия́:

Ра́дуйся, во святе́й купе́ли благода́тию Свята́го Ду́ха облагауха́нная; ра́дуйся, на пе́рсех твои́х крест запечатле́нный име́вшая.

Ра́дуйся, моли́твеннице, от Бо́га люде́м дарова́нная; ра́дуйся, свеще́ неугаси́мая, пред Го́сподем сия́ющая.

Ра́дуйся, да́ром чудотворе́ния от Бо́га просла́вленная на земли́; ра́дуйся, венце́м неувяда́емым от Го́спода увенча́нная на небеси́.

Ра́дуйся, ми́лости Бо́жия гре́шным возвеща́ющая; ра́дуйся, от исто́чника воды́ живы́я жа́ждущия напая́ющая.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́гу моли́твеннице.

Силу Бо́жия благода́ти ощуща́ющи, еще́ во младе́нчестве су́щи, Матро́но блаже́нная, ко ико́нам святы́м устремля́лася еси́, и чи́стым се́рдцем и младе́нческими усты́ хвалу́ Бо́гу возглаша́ла еси: Аллилу́иа.

Иму́щи от Бо́га дар прозре́ния изде́тска, блаже́нная ма́ти, сокрове́нная серде́ц приходя́щих к тебе́ ве́дущи, и о́ным бу́дущая, я́ко настоя́щая сказу́ющи, мно́гия лю́ди на путь благоче́стия направля́ла еси́. Те́мже прославля́юще Бо́га, умдря́ющаго слепцы́, вопие́м тебе́ си́це:

Ра́дуйся, ди́вная прови́дице; ра́дуйся, сокрове́нных грехо́в обличи́тельнице.

Ра́дуйся, помраче́нных душе́ю пресве́тлая наста́внице; ра́дуйся, заблу́ждших ми́лостивая путеводи́тельнице.

Ра́дуйся, звездо́, ве́рным путь указу́ющая; ра́дуйся, свеще́, во тьме в́ека сего́ светя́щая.

Ра́дуйся, еди́ному Бо́гу послужи́вшая; ра́дуйся, ко́зни диа́вольския благода́тию Ду́ха Свята́го попра́вшая.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́гу моли́твеннице.

Бу́ря недоуме́ния и смяте́ния о чудесе́х твои́х в лю́дех разве́яся, ма́ти блаже́нная, и ти́и, вразуми́вшу их Го́споду, ди́вному во святы́х Свои́х, просла́виша и восхвали́ша тя, Бо́гу же с благодаре́нием воспе́ша: Аллилу́иа.

Слы́шавше лю́дие, ма́ти Матро́но, я́ко по́мощь в неду́зех душе́вных и теле́сных подае́ши, прихожда́ху к тебе́ со упова́нием, и, сове́т благоприя́тен и исцеле́ние получи́вше, благодаря́ще Бо́га, воспева́ху тебе́:

Ра́дуйся, я́ко боле́знующих и стра́ждующих душе́ю при́емлеши; ра́дуйся, я́ко мир душа́м скорбя́щим да́руеши.

Ра́дуйся, в заблужде́ниих су́щих вразуми́тельнице; ра́дуйся, благоче́стия учи́тельнице.

Ра́дуйся, печа́лей на́ших утоли́тельнице; ра́дуйся, в ско́рбех уте́шительнице.

Ра́дуйся, блага́я безсре́бренице; ра́дуйся, неду́гов вся́чеких безме́здная врачева́тельнице.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́гу моли́твеннице.

Боготе́чная звезда́ возсия́ла еси́, ма́ти блаже́нная Матро́но, во дни лихоле́тия во оте́чествии на́шем, я́ко но́вая испове́дница, и́го Христо́во дерзнове́нно и безбоя́зненно чрез все житие́ пронесла́ еси́, и благода́тиею Бо́жиею укрепля́ема, подава́ла еси́ недоумева́ющим вразумле́ние, стра́ждующим осла́бу, больны́м исцеле́ние, благода́рственно зову́щим Бо́гу: Аллилу́иа.

Ви́девше мно́зи росси́йстии лю́дие чудеса́ и исцеле́ния, Бо́жиею благода́тию от тебе́ подава́емая: хромы́м – хожде́ние, разсла́бленным и на одре́ лежа́щим – исцеле́ние, бесну́ющимся – духо́в зло́бы отгна́ние, устреми́шася к теб́е, ма́ти, я́ко к исто́чнику неисчерпа́емому, от него́же испи́вше оби́льно, умиле́нным се́рдцем возопи́ша тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, на путь пра́вый от младе́нчества призва́нная; ра́дуйся, пра́веднице, от Бо́га нам дарова́нная.

Ра́дуйся, цели́тельнице, неду́ги на́ша исцеля́ющая; ра́дуйся, в ну́ждах на́ших ско́ро помога́ющая.

Ра́дуйся, душеполе́зными сове́ты нас вразумля́ющая; ра́дуйся, недоуме́ния на́ша ско́ро разреша́ющая.

Ра́дуйся, ду́хи нечи́стыя от челове́к отгоня́ющая; ра́дуйся, от вся́кого зла моли́твою твое́ю огражда́ющая.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́гу моли́твеннице.

Провозве́стник свя́тости и пра́ведности жития́ твоего́, блаже́нная ма́ти, яви́ся святы́й и пра́ведный оте́ц Иоа́нн Кроншта́дтский, егда́ узре́ тя во хра́ме и наименова́ тя свою прее́мницу, та́же и осмы́й столп Росси́и. Вси же, слы́шавше сие́, просла́виша Го́спода, возглаша́юще Ему́ песнь: Аллилу́иа.

Возсия́ моли́твами твои́ми, ма́ти Матро́но, свет благода́ти Бо́жия в сердцах, не ве́дущих Бо́га и грехми́ мно́гими прогневля́ющих Его́. Ти́и же, ви́дяще чудеса́, тобо́ю соверша́емая, обраща́хуся ко Го́споду, ублажа́юще тя си́це:

Ра́дуйся, по́двиги твои́ми Бо́га прославля́ющая; ра́дуйся, славу Бо́жию нам явля́ющая.

Ра́дуйся, неве́рныя на путь пра́вый наставля́ющая; ра́дуйся, грехми́ оскверне́нныя моли́твами твои́ми очища́ющая.

Ра́дуйся, к покая́нию нас призыва́ющая; ра́дуйся, за вся благодари́ти Го́спода нас вразумля́ющая.

Ра́дуйся, храм Бо́жий люби́ти нас науча́ющая; ра́дуйся, во огра́ду церко́вную расточе́нныя о́вцы собира́ющая.

Ра́дуйся, пра́ведная ма́ти Матро́но, те́плая о нас к Бо́гу моли́твеннице.

конец ознакомительного фрагмента

Внимание! Это ознакомительный фрагмент книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра — распространителя легального контента ООО «ЛитРес».

Представленный фрагмент произведения размещен по согласованию с распространителем легального контента ООО «ЛитРес» (не более 20% исходного текста). Если вы считаете, что размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.

Акафист блаженной старице Матроне Московской

Акафист блаженной старице Матроне Московской

Похожие главы из других книг

Приложение 1 Акафист и Служба к Святой блаженной Матроне Московской

Приложение 1 Акафист и Служба к Святой блаженной Матроне

Акафист святой праведной блаженной старице Матроне

Акафист святой праведной блаженной старице Матроне Кондак 1 Избранной Богом от младенческих пелен /и даром прозорливости, чудотворения и исцеления благодатию Духа Святого одаренной, / блаженной старице Матроне, нетленным венцом от Господа на Небеси увенчанной, /

Служба Святой праведной старице Матроне Московской

Служба Святой праведной старице Матроне Московской

Приложение. Акафист святой праведной блаженной старице Матроне

Приложение. Акафист святой праведной блаженной старице Матроне Акафист, как и молитву, можно читать в любое время и в любом месте. Учить наизусть не обязательно, можно читать по книге. Кондак и икос – это традиционные названия строф

МОЛИТВЫ К БЛАЖЕННОЙ СТАРИЦЕ МАТРОНЕ

МОЛИТВЫ К БЛАЖЕННОЙ СТАРИЦЕ МАТРОНЕ МОЛИТВА ПЕРВАЯ О блаженная мати Матроно, услыши и приими ныне нас, грешных, молящихся тебе, навыкшая во всем житии твоем приимати и выслушивати всех страждущих и скорбящих, с верою и надеждою к твоему заступлению и помощи прибегающих,

Молитва к святой блаженной старице Матроне

Молитва к святой блаженной старице Матроне День памяти 19 апреля/2 маяМатушкой Матроной, Матронушкой именуют в России Матрону Дмитриевну Никонову, слепую старицу, жившую в Москве в первой половине XX века.Лишенная зрения от рождения, в 16 лет святая потеряла и возможность

Акафист блаженной старице Матроне Московской

Акафист блаженной старице Матроне Московской Кондак 1Избранной Богом от младенческих пелен и даром прозорливости, чудотворения и исцеления благодатию Духа Святаго одаренной, блаженной старице Матроне, нетленным венцем от Господа на Небеси увенчанной, соплетаем и мы,

Приложение. Акафист и служба к святой блаженной Матроне Московской

Приложение. Акафист и служба к святой блаженной Матроне

Акафист святой праведной блаженной старице Матроне

Акафист святой праведной блаженной старице Матроне Кондак 1Избранной Богом от младенческих пелен /и даром прозорливости, чудотворения и исцеления благодатию Духа Святого одаренной, / блаженной старице Матроне, нетленным венцом от Господа на Небеси увенчанной, / соплетем

Акафист блаженной Матроне Московской

От Издательства На Руси всегда любили и почитали больных, калек, убогих, несущих свою немощь без ропота, а с благодарностью Богу. Их смиренное «лежание» или «сидение» воспринималось народным сознанием как подвижничество или юродство Христа ради. Так было и во времена

Молитвы Блаженной Старице Матроне Московской

Молитвы блаженной старице Матроне

Молитвы блаженной старице Матроне О блаженная мати Матроно, услыши и приими ныне нас, грешных, молящихся тебе, навыкшая во всем житии твоем приимати и выслушивати всех страждущих и скорбящих, с верою и надеждою к твоему заступлению и помощи прибегающих, скорое поможение

Молитва к святой блаженной старице Матроне

Молитва к святой блаженной старице Матроне День памяти 19 апреля/2 маяМатушкой Матроной, Матронушкой именуют в России Матрону Дмитриевну Никонову, слепую старицу, жившую в Москве в первой половине XX века.Лишенная зрения от рождения, в 16 лет святая потеряла и возможность

Акафист святой блаженной Матроне Московской

Акафист святой блаженной Матроне Московской Кондак 1Избранной Богом от младенческих пелен и даром прозорливости, чудотворения и исцеления благодатию Духа Святаго одаренной, блаженной старице Матроне, нетленным венцем от Господа на Небеси увенчанной, соплетаем и мы,

Акафист святой блаженной Матроне Московской

Акафист святой блаженной Матроне Московской Кондак 1 Избранной Богом от младенческих пелен и даром прозорливости, чудотворения и исцеления благодатию Духа Святаго одаренной, блаженной старице Матроне, нетленным венцем от Господа на небеси увенчанной, соплетем и мы,

Акафист блаженной старице Матроне Московской

Акафист блаженной старице Матроне Московской

Портал «Дивное Дивеево»


Официальный сайт Дивеевского монастыря — diveevo-monastyr.ru


И збранная Духом Божиим от пелен младенческих, блаженная старице Матроно, слепоту и немощь телесную ко очищению духовному от Бога приявшая, даром прозрения и чудес обогатилася еси и венцем нетленным от Господа украсилася еси. Сего ради и мы благодарне венец похвальный приносим ти, вопиюще: Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к Богу молитвеннице.

А нгел во плоти явилася еси на земли, Матроно блаженная, исполняющи волю Божию. Аще рождество твое в слепоте телесней бысть, но Господь, умудряяй слепцы и любяй праведныя, просвети духовнеи очи твои, да послужеши людем и дела Божии явятся чрез тебе. Мы же с любовию вопием ти таковая:
Радуйся, от младенчества Богом избранная; Радуйся, благодатию Духа Святаго от пелен осененная.
Радуйся, даром чудес измлада обогащенная; Радуйся, премудростию от Бога свыше исполненная.
Радуйся, мысленныма очима волю Божию прозирающая; Радуйся, слепотствующих умом мудрецов века сего посрамляющая.
Радуйся, души заблуждшия к Богу приводящая; Радуйся, скорби и печали утоляющая.
Радуйся, праведная мати Матроно, теплая о нас к Богу молитвеннице.

В идяще людие и иерей, егда крещаше тя, блаженная, чудный столп облачный над главою твоею и обонявше благоухание велие, дивляхуся, что убо сия отроковица будет, поюще Богу: Аллилуиа.

Б оготечная звезда возсияла еси, мати блаженная Матроно, во дни лихолетия во Отечествии нашем, яко новая исповедница, иго Христово дерзновенно и безбоязненно чрез все житие пронесла еси, и благодатиею Божиею укрепляема, подавала еси недоумевающим вразумление, страждующим ослабу, больным исцеление, благодарственно зовущим Богу: Аллилуиа.

Родная моя ,Матронушка,
пожалуйста.помоги моей доченьке Женечке, сегодня на приеме у врачей моей девочке,будь с ней,помоги,чтобы радость и надежда вселилась в душе ее.

Помоги,прошу тебя всем сердцем,душою своей ,не оставь нас без поддерки твоей
укрепи ,пожалуйста,дух моей доченьке Женечке,
укрепи ей веру в Господа Бога и в чудеса его на земле,
пошли моей девочке,рабе Евгение врачей ,ум и руки ,которых Богом благословлены, ,да послужат они для девочки моей рабе Евгении орудием всемощного врача Христа Спаса нашего.
Пожалуйста,ради тебя самой,ради веры и преданности твоей Господу Богу молись за мою доченьку Женечку, кровиночку Божью ,рабу его Евгению, Господу Богу о чудотворном Божьем исцелении от метостаз печени,

Ссылка на основную публикацию